Evitar navegación.
Principal

A continuación se adjunta la convocatoria de la reunión del próximo día 28 de abril de 2009.

A continuació s'adjunta la convocatoria de la reunió del proper dia 5 de maig de 2009.

A continuació s'adjunta l'acta de la reunió del passat dia 03 d'abril de 2009.

Pressupost de les despeses ordinaries de l'exercici 2009, juntament amb les quotes a pagar per cada propietari.